آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش شانزده

 

Font Size :
 
برای تعیین سایز فونت متن از ویژگی font-size استفاده میکنیم.

Code:
<.!DOCTYPE html>
<.html>
<.head>
<.style>
h1 {font-size:40px;}
h2 {font-size:30px;}
p {font-size:14px;}
<./style>
<./head>
<.body>
<.h1>This is heading 1<./h1>
<.h2>This is heading 2<./h2>
<.p>This is a paragraph.<./p>
<.p>Specifying the font-size in px allows Internet Explorer 9, Firefox, Chrome, Opera, and Safari to resize the text.<./p>
<.p><.b>Note:<./b> This example does not work in IE, prior version 9.<./p>
<./body>
<./html>

 

Font-Weight :
 
برای تعیین ضخامت حروف یک کلمه از font-weight استفاده میشود.که شامل مقادیر normal و bold و bolder وlighter و (100-200-300-400-500-600-700-800-900) که در این اعداد از 100 که نازک است شروع میشه به 900 که ضخیمه منتهی میشود.عدد400 مانند normal میباشد و 700 هم مثل bold است.

Code:
<.!DOCTYPE html>
<.html>
<.head>
<.style>
p.normal {font-weight:normal;}
p.light {font-weight:lighter;}
p.thick {font-weight:bold;}
p.thicker {font-weight:900;}
<./style>
<./head>
<.body>
<.p class="normal">This is a paragraph.<./p>
<.p class="light">This is a paragraph.<./p>
<.p class="thick">This is a paragraph.<./p>
<.p class="thicker">This is a paragraph.<./p>
<./body>
<./html>