آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش هفت

 

OverFlow :
وقتی محتویات قسمتی از صفحه طول یا عرض بیشتری از آن قسمت دربرگیرنده داشته باشد با مقدار overflow میتوان مشخص کرد آن قسمت اضافه نمایش داده شود یا مخفی بماند.
 
بطور کلی overflow دارای سه مقدار متنوع است:
اول visible : با این مقدار تمام مشخصاتی که طول یا عرض بیشتری از قسمت دربرگیرنده دارند به نمایش در می آید.
دوم hidden : این مقدار باعث مخفی ماندن مقدار بیشتر طول یا عرض اضافه میشود.
سوم scroll : این مقدار اگر طول وعرض بیتر از در برگیرنده مطلب باشد با اسکرول به پائین صفحه هدایت میکند

Code:
<..div style="width:100px; overflow:scroll; border:red 1px solid;">متنی بیشتر از 100 پیکسل وارد کنید تا نتیجه راببینید<../div>

 

Border-Style :
با استفاده از پارامتر Border-Style میتوانیم برای اجزای یک صفحه کادرهایی از جنسهای گوناگون ایجاد کنیم.
 
Border-Style شامل مقادیر زیر است:
None-Solid-Dashed-Dotted-Double-Groove-Hidden-Inset-Outset-Ridge
 
برای بکارگیری این پارامتر به این صورت عمل میکنیم که ابتدا عرض مورد نظر برای این پارامتر را آورده و سپس نوع استایل بوردر را مشخص میکنیم.

Code:
<..div style="width:300px; border-style:solid;">این کادر به عرض 300 پیکسل خواهد بود<../div>