آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش پانزده

 

Direction :
 
برای راست یا چپ چین کردن متن از این ویژگی استفاده میشود.

Code:
<..!DOCTYPE html>
<..html>
<..head>
<..style>
div.ex1 {direction:rtl;}
<../style>
<../head>
<..body>
<..div>متن مورد نظر بصورت چپ چین<../div>
<..div class="ex1">متن مورد نظر  بصورت راست چین<../div>
<../body>
<../html>

 

Font Family :
 
برای تعیین نمایش نوع فونت دلخواه در صفحه وب و عنصر مربوطه ازfont-family استفاده میشود
اگر نام فونتی که میخواهیم بکار ببریم بیشتر از یک کلمه باشد حتما باید داخل ” ” باشد.

Code:
<..!DOCTYPE html>
<..html>
<..head>
<..style>
p.serif{font-family:"Times New Roman",Times,serif;}
p.sansserif{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;}
<../style>
<../head>
<..body>
<..h1>CSS font-family<../h1>
<..p class="serif">This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.<../p>
<.p class="sansserif">This is a paragraph, shown in the Arial font.<./p>
<./body>
<./html>


Font Style:
 
برای دادن استایل Italic به فونت مورد نظر از خاصیت font-style استفاده میکنیم که دارای سه مقدار normal و italic و oblique

Code:
<..!DOCTYPE html>
<.html>
<.head>
<.style>
p.normal {font-style:normal;}
p.italic {font-style:italic;}
p.oblique {font-style:oblique;}
<./style>
<./head>
<.body>
<.p class="normal">This is a paragraph, normal.<./p>
<.p class="italic">This is a paragraph, italic.<./p>
<.p class="oblique">This is a paragraph, oblique.<./p>
<./body>
<./html>