آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش چهارده

 

Text Decoration :
 
برای تعیین این که یک متن زیر نویس داشته باشد یا نه بیشتر استفاده می گردد. همچنین میتوان برای سطر خط بالا یا زیرین یا روی متن یا چشمک زن تعیین کرد

Code:
<..!DOCTYPE html>
<..html>
<..head>
<..style>
h1 {text-decoration:overline;}
h2 {text-decoration:line-through;}
h3 {text-decoration:underline;}
h4 {text-decoration:blink;}
<../style>
<../head>
<..body>
<..h1>This is heading 1<../h1>
<..h2>This is heading 2<../h2>
<..h3>This is heading 3<../h3>
<..h4>This is heading 4<../h4>
<..p><..b>Note:<../b> The "blink" value is not supported in IE, Chrome, or Safari.<../p>
<../body>
<../html>

 

Text Transformation :
 
از این خاصیت برای تعیین بزرگی و کوچکی حروف استفاده میشود.

Code:
<..!DOCTYPE html>
<..html>
<..head>
<..style>
p.uppercase {text-transform:uppercase;}
p.lowercase {text-transform:lowercase;}
p.capitalize {text-transform:capitalize;}
<../style>
<../head>
<..body>
<..p class="uppercase">This is some text.<../p>
<..p class="lowercase">This is some text.<../p>
<..p class="capitalize">This is some text.<../p>
<../body>
<../html>


Text Indentation :
 
از این خاصیت برای جلو بردن متن ابتدایی نسبتا به سایر سطور متن استفاده میشود بشکل زیر:

Code:
<..!DOCTYPE html>
<..html>
<..head>
<..style>
p {text-indent:50px;}
<../style>
<../head>
<..body>
<..p>In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'<../p>
<../body>
<../html>